Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

Deze pagina geeft een samenvatting van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Meer informatie over hoe wij uw gegevens beschermen vindt u hieronder.

Gegevensverzameling op deze website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de eigenaar van de website. De contactgegevens vindt u onder het kopje “Informatie over de verantwoordelijke voor uw gegevens”.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in ons contactformulier invoert.

Daarnaast verzamelen onze IT-systemen automatisch of in bepaalde gevallen na uw toestemming ook andere gegevens wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld over uw internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt, en waar de wet dit verplicht (bijvoorbeeld in het geval van niet-essentiële cookies) met uw toestemming.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website correct wordt weergegeven. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft het recht om op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvangers en het doel van de opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om te vragen naar de correctie of verwijdering van deze gegevens, en wij kunnen op uw verzoek een delen van de informatie doorgeven aan andere partijen. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming ten allen tijde voor de toekomst intrekken. U heeft ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden wordt beperkt. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie.

U kunt op elk moment contact met ons opnemen via het adres onder het kopje “Informatie over de verantwoordelijke voor uw gegevens” als u nog vragen heeft over gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Deze website maakt gebruik van analytics-diensten. Hiermee kunnen wij zien (in geaggregeerd formaat) hoe onze gebruikers gebruik maken van onze website en de website aan de hand daarvan verbeteren. Meer informatie hierover vindt u verder op in onze privacyverklaring.

U kunt gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vinden in de privacyverklaring.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe hostingprovider. De persoonsgegevens verzameld op deze website worden opgeslagen op de servers van de hostingprovider. Hierbij gaat het om IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via de website worden gegenereerd.

De hostingdienst wordt gebruikt voor het nakomen van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 sub b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte beschikbaarstelling van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 sub f AVG).

Onze hostingprovider zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn verplichtingen te voldoen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen. Om een rechtmatige gegevensverwerking te garanderen, hebben we contractuele afspraken gemaakt met onze hostingprovider.

We gebruiken de volgende hosters:

Mittwald CM Service GmbH & Co. KG
Königsberger Straße 4-6
32339 Espelkamp

3. Algemene en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) nooit 100% veilig is, en dat het niet mogelijk is om gegevens volledig te beschermen tegen toegang van derden.

Informatie over de verantwoordelijke voor uw gegevens

De voor de gegevensverwerking op deze website is:

FÜRSTEN-REFORM
Dr. med. Hans Plümer Nachf. GmbH & Co. KG
Am Salgenholz 2
38110 Braunschweig
Germany

Telefoon: +31 (0) 180 69 14 44
E-mail: info@mellona.nl

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

Voor ons bedrijf hebben we een functionaris voor gegevensbescherming of Data Protection Officer aangesteld.

BREDEX GmbH
Lindentwete 1
38100 Braunschweig

Telefoon: +49 (0)531 24330-0
E-mail: edsb@bredex.de

Informatie over het delen van gegevens met derden

Indien noodzakelijk voor het opvolgen van uw vragen kunnen wij uw gegevens delen met externe dienstverleners zoals e-mail- en hostingproviders. Externe serviceproviders zullen uw gegevens namens ons verwerken voor de bovengenoemde doeleinden. Wanneer we uw gegevens met deze partijen delen, zorgen we ervoor dat de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen om uw informatie te beschermen.

Wij geven geen gegevens door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Waar wij om uw toestemming vragen kunt uw reeds gegeven toestemming voor de verwerking van uw gegevens ten allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht van bezwaar tegen gegevensverzameling en directe marketing

Als de gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub f AVG (gerechtvaardigd belang), dan heeft u ten allen tijde het recht om wegens bijzondere situaties bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; dit is ook van toepassing op profilering of ‘profiling’. De betreffende rechtsgrond waarop een verwerking is gebaseerd, vindt u in deze privacyverklaring. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking, zullen we uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (bezwaar volgens art. 21 lid 1 AVG).

Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt voor directe marketing (bezwaar volgens art. 21 lid 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van schending van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat van uw gewoonlijke verblijfplaats, werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht op bezwaar doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om uw gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract zelf op te vragen of te laten overhandigen aan een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Als u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon vraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

Informatie, verwijdering en rectificatie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst, de ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te laten corrigeren of verwijderen. Als u hierover of over gegevensbescherming nog vragen heeft, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via de contactgegevens in deze privacyverklaring als u hierover nog vragen heeft. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is gebeurd/gebeurt, kunt u de beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van de wissing.
  • Als we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u heeft deze nodig om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van verwijderd.
  • Als u bezwaar heeft gemaakt volgens artikel 21, lid 1 AVG, moeten uw en onze belangen worden afgewogen. Zolang het niet duidelijk is wiens belangen zwaarder doorwegen, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, kunnen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om juridische claims in te vorderen, uit te oefenen of te verdedigen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen E-mail marketing

Wij verzoeken u de contactgegevens die op onze website zijn gepubliceerd niet te gebruiken voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van de webpagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om in zulke gevallen gerechtelijke stappen te ondernemen, bijvoorbeeld in geval van ongevraagde verzending van reclamemateriaal.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Sommige websites maken gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw apparaat niet beschadigen. Ze worden ofwel tijdelijk op uw apparaat opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze zelf verwijdert of totdat uw webbrowser ze automatisch verwijdert.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Hiermee kunnen wij of u bepaalde diensten van het externe bedrijf gebruiken (bijvoorbeeld cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talloze cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u nodig heeft (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies om de websitebezoekers te meten) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, sub f AVG tenzij een andere rechtsgrondslag hierop van toepassing is. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Als er om toestemming is gevraagd voor het opslaan van cookies, vindt de opslag van de relevante cookies uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (artikel 6, lid 1, sub a AVG); de toestemming kan ten allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de plaatsing van cookies en dat u cookies alleen in individuele gevallen kunt toestaan, de aanvaarding van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies wanneer de browser wordt gesloten kunt activeren. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Voor zover cookies van derden of cookies voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren in het kader van deze privacyverklaring en u, indien nodig, om toestemming vragen.

Serverlogbestanden

De provider van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Deze zijn:

  • Browsertype en -versie
  • Gebruikte besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de computer die toegang vraagt
  • Tijdstip van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, sub f AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de technisch foutloze weergave en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van websitebezoekers analyseren. De websitebeheerder ontvangt hierbij verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaven, bezoeksduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat in een profiel dat is toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat.

Google Analytics gebruikt technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend voor het analyseren van gebruikersgedrag (bijvoorbeeld cookies of device fingerprinting). De door Google gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze analysetools gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, sub f AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als om een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, sub a AVG; de toestemming kan ten allen tijde worden ingetrokken.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie verwerken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan de websitebeheerder aan te bieden die betrekking hebben website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plug-in

U kunt ook voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de browserplug-in die beschikbaar is via de volgende link te downloaden en te installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt:
Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Bewaartermijn

Bij Google opgeslagen gegevens op gebruikers- en actieniveau die aan cookies, gebruikers (bijvoorbeeld gebruikers-ID) of reclame-ID’s (bijvoorbeeld DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) zijn gekoppeld, worden na 26 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Informatie hierover vindt u via de volgende link:
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl

6. Eigen diensten

In navolging van de bovenstaande privacyverklaring geldt het onderstaande specifiek ten aanzien van sollicitanten. Tenzij anders vermeldt geldt de bovenstaande privacyverklaring onverkort, en is bijvoorbeeld de verwerkingsverantwoordelijk en hetgeen bepaald ten aanzien van uw rechten onveranderd.

Omgang met gegevens van sollicitanten

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder informeren we u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die bij het sollicitatieproces zijn verzameld. Wij garanderen dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang en doel van de gegevensverzameling

Als u bij ons solliciteert, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijvoorbeeld contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities in het kader van sollicitatiegesprekken, enz.), voor zover dit nodig is om al dan niet een job aan te bieden. De wettelijke grondslag hiervoor is art. 6, lid 1, sub b AVG (algemene uitvoering van een contract) en ons gerechtvaardigd belang 6, lid 1, sub f AVG. Uw persoonsgegevens worden alleen binnen ons bedrijf doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Als de sollicitatie succesvol is, worden de door u ingediende gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen voor het uitvoeren van de arbeidsrelatie.

Bewaartermijn van de gegevens

Als we u geen job kunnen bieden, als u een job weigert of uw sollicitatie intrekt, dan behouden we ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens te bewaren op basis van onze rechtmatige belangen (art. 6 lid 1 sub f AVG) voor maximaal 1 maand vanaf het einde van het sollicitatieproces (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). De gegevens worden vervolgens verwijderd en de fysieke sollicitatiedocumenten worden vernietigd. De opslag dient met name voor bewijsdoeleinden in geval van een juridisch geschil. Als blijkt dat de gegevens nodig zijn nadat de periode van 1 maand is verstreken (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), vindt verwijdering alleen plaats als het doel voor verdere opslag niet langer van toepassing is.

Langere opslag kan ook gebeuren als u de betreffende toestemming heeft gegeven (art. 6 lid 1 sub a AVG) of als er wettelijke bewaarverplichtingen zijn die verwijdering voorkomen.

Opname in de sollicitantenpool

Als we u geen baan aanbieden, heeft u de mogelijkheid om met uw toestemming te worden opgenomen in onze sollicitantenpool. In geval van opname worden alle documenten en informatie uit de sollicitatie overgedragen aan de sollicitantenpool om contact met u op te nemen voor geschikte vacatures.

De opname in de sollicitantenpool gebeurt uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 6, lid 1, sub a AVG). Het indienen van toestemming is vrijwillig en heeft geen betrekking op het lopende sollicitatieproces. De betrokkene kan zijn toestemming ten allen tijde intrekken. In dat geval worden de gegevens uit de sollicitantenpool onherroepelijk verwijderd, tenzij er wettelijke redenen zijn voor bewaring.

De gegevens uit de sollicitantenpool worden uiterlijk één jaar nadat toestemming is gegeven onherroepelijk verwijderd.